Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA MARMEL

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: MARMEL, dalej zwane jest stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Toruń.

§ 3

 1. Stowarzyszenie MARMEL działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4

Stowarzyszenie MARMEL jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, stowarzyszeń o tożsamych lub zbliżonych celach statutowych i związków sportowych.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

§ 6

Czas trwania stowarzyszenia MARMEL jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia MARMEL jest:

 1. Organizacja imprez sportowych (w szczególności: biegowych, rowerowych, nordic walking, triathlonowych, rolkowych, duathlonowych),
 2. Promowanie samorządów i obszarów na terenie których organizowane będą zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-sportowe,
 3. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej i żywienia,
 4. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
 5. Popularyzacja zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu oraz rekreacji wśród sprawnych i niepełnosprawnych,
 6. Kształtowanie pozytywnych postaw i promowanie zasad fair play poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
 7. Promowanie i organizacja wolontariatu,
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja działań profilaktycznych poprzez działania rekreacyjno-sportowe,
 9. Podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej,
 10. Integracja środowisk ekologicznych,
 11. Rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym – jego zagrożeniach, metodach przeciwdziałania i poprawy stanu środowiska,
 12. Pomoc dla osób niepełnosprawnych.

 

§ 8

Stowarzyszenie MARMEL realizuje swoje cele, stosując następujące środki działania:

 1. Prowadzi działalność statutową we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.
 2. Koordynuje działania członków, wolontariuszy, darczyńców i sponsorów, współpracując bezpośrednio z samorządem terytorialnym przy organizacji zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i ekologicznych.
 3. Współdziała w realizacji państwowego i samorządowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku,
 4. Informuje społeczeństwo oraz władzę o problemach środowiska i uświadamia o stopniu jego zagrożenia, odpowiedzialności i możliwości działania
 5. Organizuje zloty, festyny, konkursy oraz inne masowe imprezy rekreacyjno-sportowe
 6. Wywiera nacisk na osoby i instytucje, które swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie czy uszczerbek
 7. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków
 8. Uczestniczy na prawach strony w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska reprezentując społeczność lokalną
 9. Propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także innych form aktywnego wypoczynku
 10. Podejmuje działania w zakresie poprawy środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności Gminy Miejskiej Toruń oraz gmin ościennych
 11. Wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych i organizacji ekologicznych
 12. Inicjuje i organizuje akcje użyteczne dla ochrony środowiska
 13. Propaguje i kształtuje postawy proekologiczne i zdrowego trybu życia
 14. Udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją
 15. Inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie masowej kultury fizycznej i ekologii
 16. Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji
 17. Organizuje konferencje i seminaria odnoszące się do spraw stanowiących domenę działań Stowarzyszenia
 18. Organizuje oraz prowadzi kursy w celu szkolenia i dokształcania instruktorów, organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb rekreacji ruchowej w środowiskach
 19. Organizuje i prowadzi ośrodki rekreacji fizycznej, szkoleniowo-rekreacyjne, metodyczno-szkoleniowe, wypoczynkowe oraz różnorodne formy obozownictwa, w tym obozy sportowo-rekreacyjne, profilaktyczno-usprawniające, sportowe dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin
 20. Współpracuje z zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej i ekologii
 21. Koordynuje działalność zrzeszonych członków, kształtując wspólne kierunki działania
 22. Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska naturalnego, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych
 23. Organizuje wyjazdy członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej na imprezy sportowe, ekologiczne i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą
 24. Przeciwdziała i ogranicza źródła nadmiernego hałasu oraz zapobiega emisji do atmosfery szkodliwych i uciążliwych substancji
 25. Udziela pomocy potrzebującym w postaci doraźnych darowizn
 26. Pozyskuje fundusze na cele Stowarzyszenia od sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych, poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową w sferze pożytku publicznego oraz innymi metodami przewidzianymi statutem i dozwolonymi przepisami prawa
 27. Prowadzi własną witrynę internetową jako ośrodek informacji o działalności Stowarzyszenia
 28. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, rozwija działalność w zakresie ich budowy, modernizacji, remontów i konserwacji.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Uczestników
 3. Wspierających
 4. Honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe stowarzyszenia, przyjęty przez Zarząd stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, w wieku powyżej 10 lat, za pisemną zgodąrodziców lub opiekunów prawnych, przyjęta w trybie w pkt. 1.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, uznająca cele stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osobą fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności stowarzyszenia,
 3. Korzystać z urządzeń i majątku stowarzyszenia.
 4. Nosić odznakę i barwy organizacyjne.

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. Dbanie o dobre imię stowarzyszenia i jego majątek.

§ 13

Członkowie uczestnicy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem  praw wyborczych do statutowych organów stowarzyszenia i praw do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 14

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.  Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych władz stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  b) wykreślenia z rejestru członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 12 miesięcy, wykreślenie następuje po uprzednim upomnieniu,
  c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę stowarzyszenia,
  d) śmierci członka,
  e) rozwiązania stowarzyszenia,
  f) utraty przez członka praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. W przypadku członka uczestnika utrata członkostwa następuje również z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych, o których mowa w § 10 pkt 2.
  g) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 2. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień. Wezwanie należy wysłać na ostatni adres podany przez członka.

§ 16

Członek stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów stowarzyszenia.

§ 17

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od chwili ustania członkostwa. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek śmierci byłego członka lub rozwiązania stowarzyszenia.
 2. Uchwały Zarządu w sprawach wykreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.
 3. W terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały. Zarząd na skutek odwołania może uchylić własną uchwałę. W przypadku nieuchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami stowarzyszenia MARMEL są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
 5. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
  a) rezygnacji,
  b) ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
  c) odwołania.
 6. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka organu podejmuje organ, którego jest on członkiem.
 7. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, decyduje głos odpowiednio Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających członkom poszczególnych władz wzajemną komunikację, wyrażenie swojej opinii, zapoznanie się z opiniami pozostałych uczestników oraz oddanie ważnego głosu w głosowaniu na odległość.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na rok jako sprawozdawcze, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w pkt 3, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10-ciu członkom stowarzyszenia.
 5. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd stowarzyszenia na żądanie:
  a) Zarządu
  b) Komisji Rewizyjnej
  c) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  obowiązani są sporządzić wniosek na piśmie i określić w nim sprawy, które Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w każdym czasie przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty uchwały lub złożenia Zarządowi wniosku.

§ 20

 1. Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd pisemnie powiadamia członków stowarzyszenia o miejscu i terminie Zebrania oraz proponowanym porządku obrad.
 2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków, wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz innymi dokumentami i materiałami, organ zwołujący wysyła członkom stowarzyszenia, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia listem poleconym lub pocztą elektroniczną za poświadczeniem doręczenia. Doręczenia dokonane na pocztowy lub elektroniczny adres korespondencyjny wskazany przez członka uważa się za skuteczne.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz. Członek ustępujących władz Stowarzyszenia nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków, ani powołanych na nim komisji.

§ 21

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie zwyczajni.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są przy obecności:
  a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków zwyczajnych,
  b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 30 minut od planowanego rozpoczęcia obrad – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, zwykłą większością.
 3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
 4. W każdym Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających, członkowie uczestnicy oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
 5. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do władz stowarzyszenia. Na żądanie 1/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów,
 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w gestii Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych władz większością kwalifikowaną2/3 głosów,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia lub jego likwidacji oraz przeznaczeniu jego majątku, większością kwalifikowaną 2/3 głosów,
 6. Rozstrzyganie odwołań w sprawie członkostwa,
 7. Uchwalanie kierunków i programu działania stowarzyszenia,
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego organa,
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowania stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 4. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu, który wchodzi w skład Zarządu i kieruje jego pracami.
 5. Wyboru pierwszego Zarządu i Prezesa dokonują założyciele stowarzyszenia.
 6. Zarząd, w ciągu 7 dni od daty wyboru, na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Sekretarza i Skarbnika. Zarząd może również wybrać spośród siebie dwóch Wiceprezesów.
 7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w § 18 pkt 5 statutu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
 8. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje pracami Zarządu.
 10. O terminie i porządku obrad Zarządu Prezes lub Wiceprezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
 12. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów stowarzyszenia,
 2. Działanie w imieniu stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia i podejmowanie w tych sprawach uchwał,
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz jego realizacja,
 5. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich wpłacania,
 7. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków,
 8. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie stowarzyszenia,
 9. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
 10. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia i podlega w zakresie swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 4. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w jej skład i kieruje jej pracami.
 5. Wyboru pierwszej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego dokonują założyciele stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna, w ciągu 7 dni od daty wyboru, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, w przypadkach określonych w § 18 pkt. 5 statutu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
 9. Nad pracami Komisji Rewizyjnej czuwa jej Przewodniczący. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.
 10. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 11. Komisja Rewizyjna działa na postawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,
 2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli,
 4. Wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom,
 5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia,
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

Reprezentacja stowarzyszenia MARMEL

§ 27

Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§ 28

 1. Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie. Pełnomocnika powołuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze

§ 29

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z działalności statutowej, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu.
 2. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane w banku na koncie stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych w ten sposób dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

§  30

 1. Uszczuplanie majątku stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka stowarzyszenia, członka organu stowarzyszenia lub pracownika oraz osób bliskich członka stowarzyszenia, członka organu stowarzyszenia lub pracownika, na zasadach innych niż wobec osób trzecich.
 3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza majątkiem własnym zobowiązań osób, o których mowa w pkt 2.
 4. Stowarzyszenie nie stosuje zakupów towarów lub usług na zasadach szczególnych w stosunku do podmiotów, o których mowa w pkt. 2.
 5. Do osób bliskich o których mowa w pkt.2 zalicza się:
  a) krewnego w linii prostej,
  b) powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej,
  c) osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia MARMEL

§ 31

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów oddanych przez członków obecnych na Zebraniu.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.